خدمات ما

خدمات ما


برای هر پروژه، ما تجزیه و تحلیل قالب و ارتباط با مشتریان انجام خواهیم داد. مشکلات را می توان قبل از شروع قالب و تولید انبوه حل کرد. برای هر بروزرسانی طراحی از مشتریان، ما در تلاشیم که بهترین راه برای تغییر قالب را داشته باشیم. برای هر کالای عمده فروشی، ما گواهینامه مواد از تامین کننده مواد خام ما برای اطمینان از کیفیت دریافت می کنیم. برای هر گونه مسائل مشکلی که در طرف مشتری وجود دارد، چه از طرف ما، چه در حمل و نقل، و چه در طرف مشتری، ناشی از آن است، ما برای حل مشکل و حفظ همکاری بلندمدت تلاش خواهیم کرد.