اخبار شرکت

سفارش فوری گرمادهی سرامیکی به پایان رسید

2018-06-26


امروز، 4 کارتن دودکش از طریق UPS به کانادا ارسال می شود. با تشکر از تولید بیش از حد کارگران ما، سفارش فوری مشتری به طور پیشینی تکمیل شد. دو روز بعد، این غرقاب کننده های آلومینیومی به مشتری تحویل داده می شود و فصل فروش را به دست می آورند.